ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                                                    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโรงเรียนทางเลือก

         ในการเก็บค่าใช้จ่ายครั้งนี้ เพื่อใช้จ่ายในโครงการ เช่น ใช้ในการจัดจ้างคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเอกสารการเรียนการสอน ในแต่ละภาคเรียน ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        

            ค่าบำรุงการศึกษา ( บริจาค )                                500  บาท

            ค่าลงทะเบียนเทียบโอนหน่วยกิตละ                     10  บาท

            ค่าสอนเสริมกลุ่มสาระกรเรียนรู้/ระดับชั้น         200  บาท (ตามความสมัครใจ)

            ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาแหล่งเรียนรู้

            คิดอัตราระยะทางในการไปกิจกรรมกิโลเมตรละ   1.25-2.00 บาท (ตามความสมัครใจ)

ค่าปก ปพ.                                                        100  บาท

            ค่าคู่มือนักเรียน                                                 100  บาท

            ค่าเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                            300  บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                       

ค่าบำรุงการศึกษา ( บริจาค )                               500  บาท

            ค่าลงทะเบียนเทียบโอนหน่วยกิตละ                     10  บาท

            ค่าสอนเสริมกลุ่มสาระกรเรียนรู้/ระดับชั้น         200  บาท (ตามความสมัครใจ)

            ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาแหล่งเรียนรู้

            คิดอัตราระยะทางในการไปกิจกรรมกิโลเมตรละ   1.25-2.00 บาท (ตามความสมัครใจ)

ค่าปก ปพ.                                                        100  บาท

            ค่าคู่มือนักเรียน                                                 100  บาท

            ค่าเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                            300  บาท