ความเป็นมาของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ความเป็นมาของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

โครงการพัฒนาโรงเรียนทางเลือกการศึกษา

                                               

1.  ความเป็นมา  เหตุผลความจำเป็น

              ในระยะ 5  ปีที่ผ่านมา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ตกหล่นจากการศึกษา ในระบบ  เช่น  นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น  นักเรียนที่ออกกลางคัน  และมีปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านพฤติกรรมนักเรียน  ปัญหากับระบบการศึกษา ปัญหาที่เกิดจากครู  ผู้สอน  ปัญหาจากการประเมินผล  ปัญหาจากผู้ปกครอง   ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนต้องพลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ  จึงจำเป็นปรับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และรองรับสิทธิและโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ  อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลัก 3  ประการ   ดังนี้

1.1 หลักการปฏิรูปการศึกษา  โดยการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการโดยใช้วันเสาร์เป็นเวลาสอบ , สอนเสริม เป็นการผสมผสานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามปกติ

                1.2 หลักความยืดหยุ่น  โดยอาศัย มาตรา 15 (2) และ(3) การศึกษานอกระบบ ยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ, วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา  การศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ

                1.3 หลักกฎหมาย   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

                                มาตรา 4 วรรคสาม การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างตลอดชีวิต

                                มาตรา 15 การจัดการศึกษามี   3  รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง  3 รูปแบบก็ได้

มาตรา 39 โรงเรียนเป็นนิติบุคคล โดยกระจายอำนาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค์การปรับใช้หลักสูตร

             2.1 เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่เขาพลาดโอกาสมาแล้ว ให้เขาได้มีโอกาสกับชีวิตใหม่

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

ความเป็นมาของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา2