การจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอน
การจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอน

3.  กระบวนการดำเนินการ

                3.1   ศึกษากฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

                3.2   หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2552 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555

                3.3   ศึกษาเอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาสำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2546

3.4   รับสมัครนักเรียนที่ออกกลางคันหรืออายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อตามโครงการ โดย

                                3.4.1  ตรวจเอกสารการรับจาก ป.พ.  1 : 3 , ป.พ.  1 : 4 ตัวจริงและหลักฐาน

ประกอบ                                                                               

                                3.4.2 สัมภาษณ์ เพื่อจัดทำข้อมูลรายบุคคล คัดกลองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์

                        3.4.3 จัดทำแฟ้ม นักเรียนรายบุคคล

                                3.4.4  ออกเลขประจำตัวนักเรียน

3.5   เทียบโอน

โดยใช้กระบวนการเทียบโอนจากหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ต่างโรงเรียน) , หลักสูตรต่างๆ ที่ต่างสังกัด และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเทียบโอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปีการศึกษา 2552(สำหรับนักเรียนที่ออกกลางคันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต จะเทียบโอนตามหลักสูตรโรงเรียนปราสาทวิทยาคม สายการเรียน วิทย์ – คณิต ในกรณี

3.5.1 มีผลการเรียนทุกรายวิชา ม.6ภาคเรียนที่1

   หรือ 3.5.2 เรียนครบทุกภาคเรียนแต่มีผลการเรียนมีปัญหาไม่เกิน 5 รายวิชา

3.6  จัดการเรียนการเรียนรู้  โดยอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2542 และที่  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545 มาตรา 22 , 23 , 24 ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , คุณธรรมนำความรู้, มีการผสมผสานความรู้ทักษะ , กระบวนการคิด , ประสบการณ์จริง และการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

                             3.6.1  ผู้เรียนที่ออกกลางคัน

1) ม. 3 / ม. 6 / ปวช.3  ภาคเรียนที่  1-2  ให้ศึกษาด้วยตนเอง  และจัดสอบเพื่อตัดสินผลการเรียน

2)ม. 1 / ม. 2 / ม. 4 / ม. 5  สอนเสริม และรับการสอบเพื่อตัดสินผลการเรียน

3.7  จัดการเรียนการสอน    ในวันเสาร์ อาทิตย์ การยืดหยุ่นเวลาแต่ละกลุ่มสาระให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

3.8  การจัดเวลาเรียน

3.8.1 ใช้หลักความยืดหยุ่นจากมาตรา  15  (2)  และ (3) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน   

ที่มีอายุเกินเกณฑ์ สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

                                3.8.2   จัดเวลาเรียน 1,000 1,200 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั่วโมง (ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2552

3.8.3 จัดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า1,200 ชั่วโมง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2552และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)

3.8.4  ใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน  ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานอกระบบ และ      

ตามอัธยาศัย  เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ

3.8.5 ในกรณีที่มีนักเรียน ม. 3, ม. 6 ,ปวช. 3 ที่ไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม แต่ย้ายมา  

มีผลการเรียนมาแล้วครบ ทุกภาค เรียนและทุกรายวิชา แต่มีบางวิชาติด 0, ร. มส. ให้ถือว่านักเรียนคนนั้น                   มีเวลาเรียนมาแล้วครบ  1,200  ชั่วโมง จากโรงเรียนเดิมให้ดำเนินการเทียบ  โอนตามวิธีการจัดการเรียนรู้             ในข้อ  2.1 , 2.2  (หน้า 2)

3.8.6ในกรณีที่มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ย้ายมามีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม่ครบทุกภาคเรียน และไม่ครบทุกรายวิชา ให้เทียบโอนวิชาที่เหลือ โดยการจัดเวลาในการเรียนให้สอดคล้อง กับอายุของผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาพร้อมรุ่น

3.8.7 นักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์ให้จัดเวลาเรียนตามหลักสูตร ที่กำหนด

3.9   (ฉบับที่  2)    การประเมินผลการเรียน ให้ใช้มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

   แห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  2545 โดยให้กระบวนการประเมินผลที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ภายใต้ ข้อตกลง ระหว่างครู , นักเรียน และผู้ปกครอง โดยใช้ระเบียบ แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผล การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.10  การจบการศึกษา

                3.10.1 ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา         

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2552และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแบบยืดหยุ่น นักเรียนจะจบการศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2552 และฉบับปรับปรุงปี พุทธศักราช 2555 เช่นเดียวกับการจบการศึกษาในระบบ

                                3.10.2  กรณีที่มีผู้จบการศึกษากลางปีการศึกษา ให้โรงเรียนอนุมัติผลการจบหลักสูตร ภายในเดือนตุลาคม เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น 

3.10.3  กรณีที่นักเรียนจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่อนุมัติผลจบ

การศึกษากลางปี ปลายปี ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้สถานศึกษาปี  พ.ศ. 2547  โดยออกเป็นหนังสือรับรองความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว

                                3.10.4 นักเรียนต้องผ่านกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง