ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ ป.ส.ว.ให้โอกาส

นายบุญช่วย จันทะคาม
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา ภูมิโคกรักษ์
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น /0