รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ยศสันเทียะ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 12
อีเมล์ : aom.tt5599@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนปราส่ทวิทยาคม
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 4 ม.14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 พ.ค. 2559,11:31 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.49.72


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล