กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญช่วย จันทะคาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 081-7529484
อีเมล์ : Boonchuay9484@gmail.com

นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0870734569
อีเมล์ : suneerat2563@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี ธานี เพ็งธรรมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 092-4539497
อีเมล์ : pengthummat@gmail.com