กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญช่วย จันทะคาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 081-7529484
อีเมล์ : boonchuay_punpun@hotmail.com

นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรี ธานี เพ็งธรรมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2