ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญช่วย จันทะคาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1