พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชลธิชา ยศสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี