ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การอ่านจับใจความ ครูปรีญาพัฒฑ์ นาดี (อ่าน 7319) 20 ส.ค. 63
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (อ่าน 7098) 17 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนปราสาทวิทยาคม (อ่าน 7045) 17 ส.ค. 63
เผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษา2561 (อ่าน 7339) 13 พ.ค. 62
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส (อ่าน 6994) 31 ม.ค. 62
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 7065) 17 ธ.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎ นางวารี จันทะคาม (อ่าน 7101) 26 พ.ย. 61
ลงทะเบียนศิษย์เก่าที่นี่ (อ่าน 6381) 23 ม.ค. 61
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 6293) 15 ม.ค. 61