ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม (อ่าน 147) 13 ก.พ. 66
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน (อ่าน 189) 25 ม.ค. 66