ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเนตร อัดอั้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สราวุธ ไชยนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกมลวัลย์ จุลอักษร
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอารียา สีมาพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2