กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุเนตร อัดอั้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0872564611

นางสาวสุกมลวัลย์ จุลอักษร
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0895802883

นางณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ