ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเนตร อัดอั้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สราวุธ ไชยนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกมลวัลย์ จุลอักษร
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ