กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุเนตร อัดอั้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0872564611

นางสาวสุกมลวัลย์ จุลอักษร
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895802883

นางณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ