พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1.ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อคนท้องถิ่น โดยสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดีงาม รักบ้านเกิด และดำรงชีวิตตามหลักพอเพียง
4.เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะด้านเทคโนโลยี

เป้าหมาย  :  
1.เน้นคุณภาพทางการศึกษา
2.สร้างโอกาสในการทำงาน
3.ผสมผสานการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย