ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชาญ พรมพันใจ
คนสวน

นายกมล เดสันเทียะ
นักการ

นายศตวรรษ เคียงขุนทด
นักการ

นายแดง ภูมิโคกรักษ์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางยุพา ภูมิโคกรักษ์
แม่บ้าน