พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชาญ พรมพันใจ
คนสวน

นายกมล เดสันเทียะ
นักการ

นายศตวรรษ เคียงขุนทด
นักการ

นางยุพา ภูมิโคกรักษ์

นายรักษ์ เหมือนขุนทด