คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เช่นขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0872487030
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเนตร อัดอั้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา เมยขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ เมยขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกฤษ เปสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประหัส เลิศกิจลักษณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาจารึก ธมํมรโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางลวด กรินสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดเกียรติ วัชรวิชากาญจน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบังเอิญ เพียดขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมัน ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหนัก ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม แดดจันทึก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทิม เกณฑ์ขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ