ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เช่นขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0872487030
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเนตร อัดอั้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา เมยขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ เมยขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกฤษ เปสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประหัส เลิศกิจลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาจารึก ธมํมรโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลวด กรินสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดเกียรติ วัชรวิชากาญจน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบังเอิญ เพียดขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมัน ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหนัก ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม แดดจันทึก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทิม เกณฑ์ขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :