ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


ครู คศ.1

นางสาวปรัสนียาภรณ์ สุวรรณแสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรจง เชิญชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย