ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรัศนียาภรณ์ สุวรรณแสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรจง เชิญชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2