กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบรรจง เชิญชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0956052926
อีเมล์ : 1234567890tong@gmail.com

นายสรวิชญ์ วงศ์นราวิชญ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0961395165
อีเมล์ : sorawit.s1985@gmail.com

นางสาวปรัศนียาภรณ์ สุวรรณแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0981197509
อีเมล์ : prasnee2535@gmail.com