ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


ครู คศ.1

นางสาวปรัสนียาภรณ์ สุวรรณแสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายบรรจง เชิญชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2