กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรัศนียาภรณ์ สุวรรณแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบรรจง เชิญชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสรวิชญ์ เศวตบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1