ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเรณู ล้ำเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ