ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกองทุน ถ้ากลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา ภูมิโคกรักษ์
ครูปฏิบัติการสอน

นางสาวปรีญาพัฒฑ์ นาดี
ครู คศ.1