กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกองทุน ถ้ากลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0821571075

นางสาวชุดาภา ดงกันหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุรัตน์ หิงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1