กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกองทุน ถ้ากลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0821571075

นางสาวชุดาภา ดงกันหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0961509771
อีเมล์ : aoungff@hotmail.com

นางสาวสุรัตน์ หิงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0954165812​
อีเมล์ : hingsanthia2014@gmail.com