วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

              

วิสัยทัศน์  :   

การศึกษาสู่มาตรฐาน  บริหารแบบร่วมใจ  ใส่ใจรักบ้านเกิด

ล้ำเลิศคุณธรรม     น้อมนำหลักพอเพียง

ปรัชญา   :  

การศึกษาสร้างปัญญา  พัฒนาความคิด  เพื่อชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ :

ภูมิทัศน์งามเด่น

อัตลักษณ์ : 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายถูกระเบียบ