ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาติ เงินจังหรีด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา