ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนู คฤหบดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรีฑา เพ็งธรรมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3