กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชนู คฤหบดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 085-2604743
อีเมล์ : kratae_eng@hotmail.co.th

นางกรีฑา เพ็งธรรมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2