ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดศักดิ์ พิทักษ์พรสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 – 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ธร ทิพย์มะเริง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 – 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ กันไชยสัก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ กลิ่นเชิดชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา ชุมทัพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเนตร อัดอั้น
ตำแหน่ง : รักษาราชการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต เกิดกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 –ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-858-6951
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ เชษฐขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :