ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวารี จันทะคาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ โต้งกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา ภูมิไธสง
ครูผู้ช่วย