กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสราวุธ ไชยนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0613190114
อีเมล์ : chayanin581@gmail.com

นางวารี จันทะคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-8457971

นางอรอนงค์ มากขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0872507456
อีเมล์ : onanong221816@gmail.com

นายโทนี่ เบอเกอร์ฮอฟ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0856583246
อีเมล์ : Borgerhof@gmail.com

นางสาวพนิดา พิมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0895757581
อีเมล์ : noonpanidapimdee@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ ยืนชีวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0925679799
อีเมล์ : sudarat198727@gmail.com