ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวารี จันทะคาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ โต้งกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1