กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวารี จันทะคาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-8457971

นางอรอนงค์ มากขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872507456

นายสราวุธ ไชยนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0997839504
อีเมล์ : chayanin581@gmail.com

นายโทนี่ เบอเกอร์ฮอฟ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพนิดา พิมดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุดารัตน์ ยืนชีวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0925679799
อีเมล์ : sudarat198727@gmail.com