เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาโปรแกรมระบบเช็คชื่อ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน แบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบออนไลน์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราสาทวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราสาทวิทยาคม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66