ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:52  อ่าน 996 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:45  อ่าน 569 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:28  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุเนตร อัดอั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:19  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:18  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางวารี จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:18  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางกองทุน ถ้ากลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:16  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางกองทุน ถ้ากลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,16:15  อ่าน 493 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5รหัสวิชา ค23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย จันทะคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2556,09:25  อ่าน 922 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสริมสร้างวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2556,22:53  อ่าน 1940 ครั้ง
รายละเอียด..